ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საჯარო ინფორმაცია საბჭოს საქმიანობის შესახებ

1. ზოგადი ინფორმაცია საბჭოს შესახებ

 

ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

1.1

ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

1.2

ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სრუქტურული ერთეულების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი)

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

1.3

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის ანგარიში

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 (ივნისი) - 2017 (მაისი) წლის ანგარიში

ქვეყნდება ყოველწლიურად

1.4

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

1.5

ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელის, მოადგილეების, წევრების, სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების (საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემთხვევაში - მისი ხელმძღვანელისა და მოადგილეების) შესახებ ინფორმაცია

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

1.6

ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების საკონტაქტო ინფორმაცია

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი

 

ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

2.1

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

2.2

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

2.3

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

2.4

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

ქვეყნდება ყოველწლიურად

2.5

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

ქვეყნდება კვარტალურად

3. ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

 

ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

3.1

ადმინისტრაციული ორგანოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

3.2

ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციულ ორგანოში კონკურსის ჩატარების წესებს

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

3.3

ადმინისტრაციული ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში

ქვეყნდება კვარტალურად

4. ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

 

ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

4.1

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

ქვეყნდება ყოველწლიურად

4.2

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით

ქვეყნდება კვარტალურად

4.3

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

ქვეყნდება კვარტალურად

4.4

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

ქვეყნდება კვარტალურად

5. ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს დაფინანსებისა

და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

 

ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

5.1

ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები

ქვეყნდება კვარტალურად

5.2

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)

ქვეყნდება კვარტალურად და ყოველწლიურად

5.3

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

ქვეყნდება კვარტალურად

5.4

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შეგნით და ქვეყნის გარეთ განხორცილებული მივლინებების მიხედვით)

ქვეყნდება კვარტალურად

5.5

ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით

ქვეყნდება ყოველწლიურად

5.6

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ

ქვეყნდება ყოველწლიურად

5.7

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად

ქვეყნდება ყოველწლიურად

5.8

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი

ქვეყნდება ყოველწლიურად

5.9

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად

ქვეყნდება ყოველწლიურად

5.10

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია

ქვეყნდება ყოველწლიურად

5.11

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა დაგადარიცხული ოდენობა

ქვეყნდება ყოველწლიურად

5.12

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოს გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია

ქვეყნდება კვარტალურად

5.13

სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ ძალაში შესვლიდან 10 დღეში

6. სამართლებრივი აქტები

 

ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

6.1

ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან

ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში

6.2

საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში

7. სხვა საჯარო ინფორმაცია

 

ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

7.1

ადმინისტრაციული ორგანოს სერვისების შესახებ ინფორმაცია

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

7.2

ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

7.3

ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემები

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში