ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შეგნით და ქვეყნის გარეთ განხორცილებული მივლინებების მიხედვით)
ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები I კვარტალი 2018/4/30 18:06

არქივი

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები IV კვარტალი 2018/1/31 14:19

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები III კვარტალი 2017/10/31 17:57

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები II კვარტალი 2017/07/31 16:59

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები I კვარტალი 2017/04/28 11:31

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები IV კვარტალი 2017/01/30 16:22

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები III კვარტალი 2016/10/31 18:07

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები II კვარტალი 2016/07/29 17:31

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები I კვარტალი 2016/04/28 17:58

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები I-II-III-IV კვარტალი 2016/01/29 17:49

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები I-II-III კვარტალი 2015/10/30 10:15

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები I-II კვარტალი 2015/07/29 17:24

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები I კვარტალი 2015/04/30 12:01

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები I-IV კვარტალი 2015/01/30 17:16

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები III კვარტალი 2014/10/30 15:04

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები II კვარტალი 2014/07/23 13:08

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები I კვარტალი 2014/04/30 12:04

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2013 წელი 2013/12/31 15:59