რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ აღნიშნული საქმიანობა არ განხორციელებულა.