ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა დაგადარიცხული ოდენობა

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ აღნიშნული საქმიანობა არ განხორციელებულა.