ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

რუსთავის საქალაქო სასამართლო

რუსთავის საქალაქო სასამართლო

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება თვითმმართველი ქალაქის - რუსთავის ადმინისტრაციული საზღვრებით.

სასამართლოს შემადგენლობაში 12 მოსამართლეა, აქედან სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში - 4, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში - 4, ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში - 2. მაგისტრატი მოსამართლე გარდაბნის მუნიციპალიტეტში - 2.

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 39 საშტატო ერთეულით.