ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ქუთაისის საქალაქო სასამართლო

ქუთაისის საქალაქო სასამართლო

ქუთაისის გაერთიანებული საქალაქო სასამართლო ამოქმედდა 2010 წლის 22 სექტემბრიდან.

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის, ბაღდათის, ტყიბულისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს შემადგენლობაში 7 მოსამართლეა, ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში - 1, სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში-4 და სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში-2.

მაგისტრატი მოსამართლეები უფლებამოსილებას ახორციელებენ ბაღდათის მუნიციპალიტეტში-1ტყიბულის მუნიციპალიტეტში-1 და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში.


მაგისტრატი მოსამართლეების სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრებით.

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 47 საშტატო ერთეულით.