ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ამბროლაურის რაიონული სასამართლო

ამბროლაურის რაიონული სასამართლო

ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება თვითმმართველი ქალაქის - ამბროლაურის, ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობაში 1 მოსამართლეა, აგრეთვე მაგისტრატი მოსამართლე, რომელიც უფლებამოსილებას ახორციელებს ონის მუნიციპალიტეტებში.

ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს აპარატის შემადგენლობა განისაზღვრება 9 საშტატო ერთეულით.

მოსამართლეები