ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ფოთის საქალაქო სასამართლო

ფოთის საქალაქო სასამართლო

ფოთის საქალაქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ადმინისტრაციული საზღვრებით.

სასამართლოს შემადგენლობაში 2 მოსამართლეა. აგრეთვე მაგისტრატი მოსამართლე, რომელიც უფლებამოსილებას ახორციელბს ხობის მუნიციპალიტეტში.

ფოთის საქალაქო სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 21 საშტატო ერთეულით.

მოსამართლეები