ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

26 მოსამართლე თანამდებობაზე უვადოდ განწესდა

03 ნოემბერი 2023

2023 წლის 3 ნოემბერს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე გაიმართა კენჭისყრა სამი წლის ვადით დანიშნული მოსამართლეების უვადოდ განწესებასთან დაკავშირებით.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების გადაწყვეტილებით თანამდებობაზე უვადოდ განწესდნენ მოსამართლეები:

ბარამიძე ია - ოზურგეთის რაიონული სასამართლო

ბერეკაშვილი ქეთევან - გორის რაიონული სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია

გოგალაძე ირმა - ხაშურის რაიონული სასამართლო

გოგატიშვილი ნინო - გორის რაიონული სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია

გოგოლაძე ირინა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ  საქმეთა კოლეგია

ეპიტაშვილი თეონა  - თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო   სხდომის კოლეგია

ვარდანიძე   გვანცა   -   ზუგდიდის   რაიონული   სასამართლოს   მაგისტრატი   მოსამართლე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში

ვატიტაძე გრიგოლ - თელავის რაიონული სასამართლო

ზათიაშვილი ვერიკო - თელავის რაიონული სასამართლო

თაყაძე თეა - გორის რაიონული სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია

თხელიძე   ქეთევან  -   ქუთაისის   სა ქალაქო  სასამართლოს   სისხლის  სამართლის საქმეთა კოლეგია

კლდიაშვილი ლაშა -  თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია

კოპალიანი კონსტანტინე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა   კოლეგია

კოჭლამაზაშვილი არჩილ - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
მარშანია ნათია - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია

ოტიაშვილი ბაია - თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია

უბილავა  გიზო   - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა  კოლეგია

შჩერბაკოვი ნინო - თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია

ჩაგუნავა კობა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია

ჩიქოვანი  გვანცა - ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე მარნეულის მუნიციპალიტეტში

ცაგარეიშვილი  ლელა  -  თბილისის  საქალაქო  სასამართლოს  ადმინისტრაციულ  საქმეთა კოლეგია

ხუსკივაძე ირაკლი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომისა კოლეგია

ჯინჯოლია   მიხეილი   - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია

ლომიძე ალექსანდრე - სიღნაღის რაიონული სასამართლო

ფურცხვანიძე ფატი - ზუგდიდის რაიონული სასამართლო

ჭინჭარაული ლელა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია