ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი

15:00, 22 თებერვალი, 2021 ჩამოტვირთვა
 • 1. განკარგულების პროექტი - „ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 13 მარტის №1/26 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზეგანკარგულების პროექტი - „ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 13 მარტის №1/26 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • პროექტი ითვალისწინებს ქუთაისის სააპელაციო და თელავის რაიონული სასამართლოს ზოგიერთი მოსამართლის საცხოვრებელი ბინით უზრუნველყოფას.
  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 2. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარის დანიშვნის თაობაზე

  • 2020 წლის 29 დეკემბერს ინიცირებული საკითხი.
  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 3. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატთა შერჩევის პროცედურაში 2020 წლის 21 დეკემბერს დარეგისტრირებული კანდიდატების შესახებ

  • კანდიდატთა მიერ წარმოსადგენ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.
  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 4. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 37-ე მუხლით გათვალისწინებულ პროცედურასთან დაკავშირებული საკითხები

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 5. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის წერილი

  • უზენაესი სასამართლოს მოსამართლისათვის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების თაობაზე.
  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ნინო ქადაგიძე
 • 6. დადგენილების პროექტი - „რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 16 ივნისის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • პროექტი ითვალისწინებს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის საშტატო ერთეულების დამატებას.
  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 7. თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 8. მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსის საორგანიზაციო საკითხები

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი

აუდიო ფაილები

აუდიო ფაილის მოსასმენად საჭიროა Court Process Player

საბჭოს გადაწყვეტილებები

(3)
იხილე მეტი