ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

დადგენილების პროექტი

23 სექტემბერი 2022

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 49ე მუხლის მე4 პუნქტის შესაბამისად, ქვეყნდება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილებების პროექტები - „რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 16 ივნისის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა, სისხლის სამართლის საქმეთა და საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 11 აგვისტოს №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

დადგენილების პროექტი 1

დადგენილების პროექტი 2