სიახლეები
2015 წლის 30 ნოემბერს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა ნოემბერი 27, 2015

2015 წლის 30 ნოემბერს, 10:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო ტესტური გამოცდის საპრეტენზიო განცხადებების განხილვის შედეგები ნოემბერი 27, 2015

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო ტესტური გამოცდის შეფასებაზე მიღებულ იქნა 17 საპრეტენზიო განაცხადი.

სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის 7 საპრეტენზიო განაცხადიდან გამსვლელი ქულა დააგროვა 4-მა (იხ. სია), ხოლო სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციის 10 განაცხადიდან - 7  გამოსაცდელმა (იხ. სია).

 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა განცხადება ნოემბერი 26, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მიზანშეწონილად მიიჩნევს გააკეთოს ზოგიერთი განმარტება საზოგადოებისათვის იმ მოვლენების გამო, რაც უკავშირდება  ამა წლის 16 ნოემბერს საბჭოს მიერ 7 მოსამართლის დაწინაურებას და მის უარყოფითად შეფასებას კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის“ მიერ.

საბჭო მიესალმება ყოველგვარ კრიტიკას, გამოთქმულს საბჭოს ცალკეული გადაწყვეტილებებისა თუ მისი მთელი საქმიანობის მიმართ, რადგან მიაჩნია, რომ ის მიზნები, რასაც საბჭოს საქმიანობა ემსახურება, მთელი საზოგადოების საზრუნავია იმავდროულად. ამის მიუხედავად, საბჭო იტოვებს უფლებას, პასუხი გასცეს უსაფუძვლო კრიტიკას და, როგორც მართლმსაჯულების პროცესის შეუფერხებლად განხორციელებაზე პასუხისმგებელმა ორგანომ, იმოქმედოს ისე, როგორც ამას საჭიროდ მიიჩნევს შესაბამის გარემოებებში, ცხადია, მხოლოდდამხოლოდ კანონის საფუძველზე და მართლმსაჯულების უმთავრესი ინტერესების გათვალისწინებით.

ინფორმაცია ტესტური გამოცდის შესახებ ნოემბერი 25, 2015

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტური ეტაპი წარმატებით გადალახა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით - 18-მა გამოსაცდელმა, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით - 13-მა გამოსაცდელმა, ხოლო საერთო სპეციალიზაციით ერთმა გამოსაცდელმა -

 

დაინიშნა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა ნოემბერი 20, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 19 ოქტომბრის 1/168 გადაწყვეტილების თანახმად მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის პირველი ეტაპი (ტესტური გამოცდა) ჩატარდება 2015 წლის 21 ნოემბერს, გამოცდის - მეორე ეტაპი (წერითი გამოცდა) 2015 წლის 28 ნოემბერს.

გამოცდა ჩატარდება ელექტრონულად, საერთო და სპეციალიზაციის მიხედვით. მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდაზე დაშვების მიზნით რეგისტრაცია 154-მა კანდიდატმა გაიარა.

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩატარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში. მისამართი: კოსტავას გამზ. 68.

ცნობილია დაწინაურებულ მოსამართლეთა ვინაობა ნოემბერი 18, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 16 ნოემბრის სხდომაზე ფარული კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 37-ე მუხლის საფუძველზე დანიშნულ მოსამართლეთა ვინაობა.