ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი

16:00, 5 აპრილი, 2021 ჩამოტვირთვა
 • 1. განკარგულების პროექტი „ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამოწერაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“

  • პროექტი ითვალისწინებს დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული 3 შენობა-ნაგებობის ბალანსიდან ჩამოწერას.
  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 2. კანონპროექტი „აღსრულების კოდექსი“

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 3. საკანონმდებლო წინადადება „საქართველოს საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

  • წინადადება ითვალისწინებს, რომ კანონს დაემატოს 45(1) მუხლი, მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებული მოსამართლის (ყოფილი მოსამართლის) რეაბილიტაციას.
  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 4. განკარგულების პროექტი „საქართველოს საერთო სასამართლოებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის შესახებ 2021 წლის სამოქმედო გეგმის“ დამტკიცების შესახებ“

  • პროექტი ითვალისწინებს შშმ პირთა უფლებების დაცვის მიზნით 2021 წელს განსახორციელებელი ღონისძიებების ჩამონათვალს.
  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 5. განკარგულების პროექტი „მ. სვიანაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ“

  • განიხილება მოსამართლის განცხადება თანამდებობიდან გათავისუფლების თაობაზე. 
  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 6. განკარგულების პროექტები „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების მიმდინარე შერჩევის პროცედურაში მონაწილეობის მიზნით დამატებითი განცხადებების მიღების შესახებ“ 

  • პროექტები ითვალისწინებს „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს 2021 წლის 1 აპრილის ორგანული კანონიდან გამომდინარე დამატებითი განცხადებების მიღებას ამ ეტაპისათვის მიმდინარე შერჩევის 3 პროცედურაზე. 
  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 7. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა და ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარეთა დანიშვნის თაობაზე

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 8. თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 9. ზოგიერთ სასამართლოში თავმჯდომარეთა დანიშვნის/უფლებამოსილების დაკისრების საორგანიზაციო საკითხები

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი

აუდიო ფაილები

აუდიო ფაილის მოსასმენად საჭიროა Court Process Player

საბჭოს გადაწყვეტილებები

(7)
იხილე მეტი