ზუგდიდის რაიონული სასამართლო

მის: ქ. ზუგდიდი, გრ. ქობალიას ქ. 12

ტელ: 0 (415) 22 36 62

www.court.ge/courts/zugdidis_raionuli_sasamarTlo/

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება თვითმმართველი ქალაქის - ზუგდიდის, ზუგდიდის, მესტიის, ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

სასამართლოს შემადგენლობაში 4 მოსამართლეა, მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას ახორციელებს მესტიის მუნიციპალიტეტში; მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას ახორციელებს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში; მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას ახორციელებს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში.

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 35 საშტატო ერთეულით.