ზუგდიდის რაიონული სასამართლო

ნატრული აკობია (სასამართლოს თავმჯდომარე)

შოთა ბიჭია

ირაკლი აბშილავა

ფატი ფურცხვანიძე