თელავის რაიონული სასამართლო

მის: ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის ქ. 41

ტელ: 0 (350) 27 43 73; 27 47 74

www.telavi.court.gov.ge

თელავის გაერთიანებული რაიონული სასამართლო ამოქმედდა 2009 წლის 2 დეკემბრიდან.

სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება თვითმმართველი ქალაქის - თელავის, თელავის და ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრებით.

თელავის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობაში 3 მოსამართლეა. მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას ახორციელებს ახმეტის მუნიციპალიტეტში.

მაგისტრატი მოსამართლეების სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრებით.

თელავის რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 29 საშტატო ერთეულით.