თბილისის საქალაქო სასამართლო

მის: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. 6

ტელ: 251 03 04 (1488);

www.tcc.gov.ge

თბილისის საქალაქო სასამართლო ამოქმედდა 2005 წლის 15 მაისიდან.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის ადმინისტრაციული საზღვრებით.

სასამართლოს შემადგენლობაშია 97 მოსამართლე, აქედან სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში - 22, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში - 36, ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში - 22 მოსამართლე და საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიაში - 17 მოსამართლე.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 399 საშტატო ერთეულით.