თბილისის საქალაქო სასამართლო

მის: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. 6

ტელ: 251 03 04 (1488);

www.tcc.gov.ge

თბილისის საქალაქო სასამართლო ამოქმედდა 2005 წლის 15 მაისიდან.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის ადმინისტრაციული საზღვრებით.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს შემადგენლობაში საშტატო ნუსხით 126 მოსამართლეა. დღეისათვის ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში - 24, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში - 42, და სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიაში - 39 მოსამართლე ახორციელებს უფლებამოსილებას.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 497 საშტატო ერთეულით.