სიღნაღის რაიონული სასამართლო

(სასამართლოს თავმჯდომარე)

ვალერიან ბუგიანიშვილი

პაატა ნოზაძე