შოთა გეწაძე

პირადი ინფორმაცია

 • დაიბადა 1982 წლის 12 ივლისს, ქ. ზესტაფონში.
 • ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

განათლება

 • 2009 - 2011 წლებში სწავლობდა და დაასრულა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სრული სასწავლო კურსი.
 • 2005 წლის ნოემბერი - ჩააბარა მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით.
 • 2005 წლის ივნისი - ჩააბარა მოსამართლის თანაშემწის კომპლექსური ტესტური გამოცდა.
 • 2004 წლის სექტემბერი - ჩააბარა ადვოკატთა ტესტირება სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით.
 • 2004 წელი - სწავლობდა ფრანგული კულტურის ცენტრში, ალ. დიუმას სახელობის ინსტიტუტი, თბილისი.
 • 2004 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა - სამართალმცოდნე.
 • 1999 წელს დაამთავრა ზესტაფონის #1 საშუალო სკოლა.

სამუშაო გამოცდილება

 • 2015 წლის დეკემბრიდან დღემდე არის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლე.
 • 2011-2015 წლებში იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე, ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარე.
 • 2011 - 2017 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი.
 • 2007 - 2009 წლებში იყო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სამდივნოს უფროსი.
 • 2006 - 2007 წლებში იყო მცხეთის რაიონული სასამართლოს აპარატის უფროსი.
 • 2006 წელს იყო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტის კონსულტანტი.
 • 2005 - 2006 წლებში იყო თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწე.
 • 2003 - 2005 წლებში იყო თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სხდომის მდივანი.

დამატებითი უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები

 • 2018 წლიდან - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი.
 • 2017 წელს საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილი იყო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში (სტრასბურგი) საქართველოს სახელით ასარჩევი მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად.
 • 2016 წლიდან დღემდე - იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებელი ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით.
 • 2015 წლიდან დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი.
 • 2014 წელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით.
 • 2015 წლიდან დღემდე - ლტოლვილთა სამართლის მოსამართლეთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი.
 • ფლობს ინგლისურ, ფრანგულ და რუსულ ენებს.
 • სხვადასხვა დროს გავლილი აქვს პროფესიული მომზადება ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში.