სამართლებრივი და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

სამართლებრივი და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი შედგება სამართლებრივ საკითხთა და ანალიტიკური სამმართველოს, საფინანსო-სამეურნეო სამმართველოს, მანდატურის სამსახურის, კანცელარიისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის აპარატისაგან.

დეპარტამენტის ფუნქციებია: სასამართლო რეფორმის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება; საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა; წინადადებების მომზადება სასამართლო ადმინისტრირების საკითხებზე; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადების უზრუნველყოფა; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლობა საერთო სასამართლოებში და საკონსტიტუციო სასამართლოში; ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კომპეტენციის ფარგლებში წინადადებათა შემუშავება; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის სამუშაოების შესრულება; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატში ერთიანი საქმისწარმოების ორგანიზება.


დეპარტამენტის უფროსი - გიორგი პავლაძე

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე -შორენა გიგაური

სამართლებრივ საკითხთა და ანალიტიკური სამმართველო

სამმართველოს უფროსი

უფროსი კონსულტანტი - უშანგი ბახტაძე

კონსულტანტი - ნათია მახათაძე

კონსულტანტი -კანცელარია

კანცელარიის უფროსი - მანანა გონაშვილი


კონსულტანტი – ეკატერინე გვილავა

რეფერენტი - რუსუდან პატიაშვილი

რეფერენტი – კა გონგლიაშვილი

რეფერეტი - ქრისტინე ტოფაძე

რეფერეტი - იორგი ტაბუცაძე

მანდატურის სამსახური

ცვლის უფროსი -

მანდატური -

მანდატური -

მანდატური -

მანდატური -

საფინანსო-სამეურნეო სამმართველო


სამმართველოს უფროსი - ნტონ მძინარიშვილი


მთავარი ბუღალტერი - ნათია ქამუშაძე


უფროსი კონსულტანტი - ლაშა სულთანიშვილი


უფროსი კონსულტანტი - კონსტანტინე ბუიღიშვილი


კონსულტანტი - გიორგი კარიაული


კონსულტანტი -


კონსულტანტი -