საბჭოს სხდომები

თარიღი

დღის წესრიგი

სხდომის ოქმი

მიღებული დოკუმენტი

1.

3 იანვარი, 2012

2.

3 აპრილი, 2012

PDF

PDF

PDF

3.

3 ივლისი, 2012

PDF

PDF

PDF1; PDF2: PDF3: PDF4; PDF5; PDF6

4.

3 ოქტომბერი, 2012