რუსთავის საქალაქო სასამართლო
მის: ქ. რუსთავი, ბოსტანქალაქის ქ. 6

ტელ: 0 (341) 24 08 05
ფაქსი: 0 (341) 24 08 01

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება თვითმმართველი ქალაქის - რუსთავის ადმინისტრაციული საზღვრებით.

სასამართლოს შემადგენლობაში 9 მოსამართლეა, აქედან სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში - 4, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში - 2, ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში - 2. მაგისტრატი მოსამართლე გარდაბნის მუნიციპალიტეტში - 2.

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 39 საშტატო ერთეულით.