მართლმსაჯულების სტრატეგია

„2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 29 მაისის №1/162 გადაწყვეტილება2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფები


I სამუშაო ჯგუფი - დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფა

სხდომის ოქმი N1

სხდომის ოქმი N2

სხდომის ოქმი N3

II სამუშაო ჯგუფი - ანგარიშვალდებული მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა

სხდომის ოქმი N1

სხდომის ოქმი N2

III სამუშაო ჯგუფი - ხარისხიანი და ეფექტიანი მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა

სხდომის ოქმი N1

სხდომის ოქმი N2

IV სამუშაო ჯგუფი - მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

სხდომის ოქმი N1

სხდომის ოქმი N2