განხორციელებული პროექტები

1. “კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და განხორციელებულია Human Dynamics K.G მიერ.

2. გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტი „სასამართლო ხელისუფლების მხარდაჭერა საქართველში“. პროექტის მთავარი მიზანი: სასამართლო სისტემის შესაძლებლობების განვითარება, მისი გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდა და სასამართლო სისტემის რეფორმის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, მათ შორის ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შემოღების თვალსაზრისით მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით. პროექტი ასევე უზრუნველყოფდა მედიის წარმომადგენელთა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარებას.

3. “სასამართლო ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის რეფორმის პროექტი” (JAMR), 2008–2011, დაფინანსებულია აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ და განხორციელებულია Tetra Tech DPK-ის მიერ. ოთხწლიანი პროექტი მოიცავდა 4 კომპონენტს: სასამართლო საქმიანობის გაუმჯობესება, სასამართლო ადმინისტრირების გაძლიერება, ბიუჯეტისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხები.

4. GIZ პროექტი მართლმსაჯულების განვითარების დახმარება” 2008.

5. ევროპის საბჭოს პროექტი დანიის საქართველოს პროგრამა 2010-2013 სასამართლო რეფორმის, ადამიანისა და უმცირესობათა უფლებების ხელშეწყობა / სასამართლო სისტემის შესაძლებლობათა გაუმჯობესება.

6. “მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების" (JILEP) პროექტი, 2010-2014, დაფინანსებული აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ, განხორციელებული აღმოსავლეთ–დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) მიერ,