ქუთაისის საქალაქო სასამართლო

მის: ქ. ქუთაისი, კუპრაძის ქ. 11

ტელ: 0 (431) 23 46 02 (108)

ქუთაისის გაერთიანებული საქალაქო სასამართლო ამოქმედდა 2010 წლის 22 სექტემბრიდან.

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის, ბაღდათის, ტყიბულისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს შემადგენლობაში 11 მოსამართლეა, სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში-2, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში-3 და ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში-2 მოსამართლე.

აგრეთვე მაგისტრატი მოსამართლე, რომელიც უფლებამოსილებას ახორციელებს ბაღდათის მუნიციპალიტეტში-2, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში-1 და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში-1.


მაგისტრატი მოსამართლეების სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრებით.

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 47 საშტატო ერთეულით.