ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგია

მალხაზ ოქროპირაშვილი (საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარე)