ახალი ამბები
ინფორმაცია ივნისი 5, 2020

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქვეყნდება „რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ და „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ნორმატიული აქტებისათვის მიკუთვნების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილებების პროექტები.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეკომენდაციები ივნისი 5, 2020

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ COVID-19- ის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით საერთო სასამართლოებისთვის რეკომენდაციების ახალი პაკეტი დაამტკიცა.

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთა კონკურსი გამოცხადდა ივნისი 5, 2020

დღესვე იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში 10 მსმენელი ჩაირიცხა.