ახალი ამბები
I სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი ივნისი 11, 2018

2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით შექმნილი I სამუშაო ჯგუფის (სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფა) სხდომის ოქმი N2

IV სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ივნისი 11, 2018
2018 წლის 11 ივნისს 13:30 საათზე გაიმართება 2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით შექმნილი IV სამუშაო ჯგუფის (მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფა) შეხვედრა.