2010 წლის 30 ოქტომბრის მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო წერითი გამოცდის წინასწარი შედეგები
ოქტომბერი 31, 2010 საერთო სპეციალიზაცია

სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია

წერითი გამოცდის შემდეგ მიღებული შეფასებით უკმაყოფილო გამოსაცდელი უფლებამოსილია განცხადებით მიმართოს საპრეტენზიო კომისიას მისი შეფასების გადასინჯვის მოთხოვნით. პრეტენზია მიიღება 2010 წლის
1 და 2 ნოემბერს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. დაგვიანებით შემოსული პრეტენზიები არ განიხილება. წერითი გამოცდის შეფასების გადასინჯვა, შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ გამოსაცდელმა დააგროვა სულ ცოტა 10 ქულა.