2010 წლის 26 ივნისის მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო წერითი გამოცდის წინასწარი შედეგები
ივნისი 27, 2010 საერთო სპეციალიზაცია

სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია

წერითი გამოცდის შემდეგ მიღებული შეფასებით უკმაყოფილო გამოსაცდელი უფლებამოსილია განცხადებით მიმართოს საპრეტენზიო კომისიას მისი შეფასების გადასინჯვის მოთხოვნით. პრეტენზია მიიღება 2010 წლის
28 და 29 ივნისს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. დაგვიანებით შემოსული პრეტენზიები არ განიხილება. წერითი გამოცდის შეფასების გადასინჯვა, შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ გამოსაცდელმა დააგროვა სულ ცოტა
10 ქულა.

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი სერტიფიკატები გაიცემა 2010 წლის
15 ივლისს.