მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო წერითი გამოცდის საპრეტენზიო განცხადებების განხილვის შედეგები
ოქტომბერი 7, 2009 დასრულდა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო წერითი გამოცდის საპრეტენზიო განცხადებების განხილვა. გამსვლელი ქულა მხოლოდ სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციის 4-მა გამოსაცდელმა დააგროვა. სხვა საპრეტენზიო განცხადებები არ დაკმაყოფილდა.