საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სტაჟიორთა მისაღები კონკურსი გამოცხადდა
მაისი 2, 2008 მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების, მათი პროფესიული განვითარების, პრაქტიკული უნარ-ჩვევებისა და სრულყოფის მიზნით, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აცხადებს კონკურსს სტაჟიორთა მისაღებად. სტაჟირების ვადაა 6 თვე. სტაჟირების გავლა წარმოებს ანაზღაურების გარეშე.
სტაჟიორობის კანდიდატი საკუთარი სურვილით ირჩევს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ერთ-ერთ სტრუქტურულ ქვედანაყოფს, რომელშიც სურს სტაჟირების გავლა. სტაჟიორი საბჭოს შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელის მითითებით ასრულებს კონკრეტულ, ცალკეულ დავალებებს. სტაჟირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში სტაჟიორს მიეცემა სტაჟირების სერტიფიკატი.
სტაჟიორობის კანდიდატი შეიძლება იყოს უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე პირი, ასევე უმაღლესი იურიდიული სასწავლებლის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი. კონკურსში მონაწილეობა შეიძლება მიიღონ პირებმა, რომლებიც არიან საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქეები და ფლობენ საქართველოს სახელმწიფო ენას.
სტაჟიორობის კანდიდატს მოეთხოვება კომპიუტერთან მუშაობისა (სამომხმარებლო დონეზე) და შემდეგი ნორმატიული აქტების ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;
ბ) `საერთო სასამართლოების შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონი;
გ) `საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონი;
დ) `საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ~ საქართველოს კანონი;
ე) `საჯარო სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონი;
ვ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
ზ) ,,ნორმატიული აქტების შესახებ~ საქართველოს კანონი.
არჩეული სტრუქტურული ქვედანაყოფის შესაბამისად, სტაჟიორობის კანდიდატს დამატებით მოეთხოვება შემდეგი ნორმატიული აქტების ცოდნა:
1. სამართლებრივი და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

ა) საქართველოს სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსები;
ბ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსები;
გ) საქართველოს სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსები;
დ) `იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესახებ~ საქართველოს კანონი;
ე) საერთო სასამართლოების სისტემის მარეგულირებელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებები.

2. საკადრო საკითხთა და საქმისწარმოების დეპარტამენტი


ა) საქართველოს შრომის კოდექსი;
ბ) `სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ~ საქართველოს კანონი;
გ) `საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილებისა და უფლებამოსილების სხვა მოსამართლისათვის დაკისრების წესის შესახებ~ საქართველოს კანონი;
დ) `იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესახებ~ საქართველოს კანონი;
ე) საერთო სასამართლოების სისტემის მარეგულირებელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებები.

3. სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტი


ა) საქართველოს სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსები;
ბ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსები;
გ) საქართველოს სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსები;
დ) `რაიონული (საქალაქო), საოლქო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს სასამართლოებში ორგანიზაციული მუშაობისა და საქმისწარმოების წესის შესახებ~ დებულების დამტკიცების თაობაზე~ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 27 ოქტომბრის #466 ბრძანებულება.

(ამ პუნქტის `ა~, `ბ~ და `გ~ ქვეპუნქტებში მითითებული კანონმდებლობის ცოდნა სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტში სტაჟირების გავლის მსურველ კანდიდატს მოეთხოვება სტაჟირების განაცხადში მითითებული სპეციალიზაციის გათვალისწინებით).

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა სტაჟირების კომისიის სამდივნოში უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:
1. განაცხადი სტაჟირებაზე (გაიცემა ადგილზე);
2. ავტობიოგრაფია;
3. განათლების ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მოწმობის (დიპლომი) ასლი ან ცნობა უმაღლესი სასწავლებლიდან;
4. უკვე გაცემული შრომის წიგნაკის ასლი;
5. ორი ფოტოსურათი (ზომით 3/4);
6. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
7. ორი რეკომენდაცია, გაცემული კომპეტენტური პირების მიერ.
კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში კონკურსანტმა ასევე უნდა წარმოადგინოს სამედიცინო-ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა.
საბუთების წარდგენის ვადა განისაზღვრება განცხადების გამოქვეყნებიდან 2 კვირის ვადით, 10.00 საათიდან 18.00 საათამდე, შაბათ-კვირისა და უქმე დღეების გარდა.
კონკურსი ჩატარდება ტესტირების ან/და გასაუბრების ფორმით, განცხადების გამოქვეყნებიდან არაუადრეს სამი კვირისა.
დაწვრილებითი ცნობებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სტაჟირების კომისიის სამდივნოს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ბოჭორმის ქ. #12 ან დაგვიკავშირდეთ ტელეფონზე 27 31 14.