საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებულ იქნა სარჩელის, სააპელაციო და საკასაციო საჩივრების, შესაგებლის ფორმები.
იანვარი 29, 2008
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 16 იანვრის #1/6 გადაწყვეტილებით დამტკიცდა სარჩელის, სააპელაციო და საკასაციო საჩივრების, შესაგებლის ფორმები სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული დავის შემთხვევაში, სასამართლოსთვის მიმართვა დასაშვებია მხოლოდ აღნიშნული ფორმებით.

(სარჩელი (განცხადება), სააპელაციო და საკასაციო საჩივრები, შესაგებელი შედგენილი უნდა იყოს წერილობითი ფორმით, როგორც წესი, ნაბეჭდი სახით და უნდა პასუხობდეს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილ მოთხოვნებს და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებული ფორმის ნიმუშს. – იხ. სსსკ 177-ე, 178-ე, 201-ე, 367-ე, 368-ე, 395-ე, 396-ე, მე-400 მუხლები.)

სასამართლო ფორმები სამოქალაქო საქმეზე

1,სარჩელის ფორმა
2,შესაგებლის ფორმა
3,სააპელაციო საჩივრის ფორმა
4,სააპელაციო შესაგებლის ფორმა
5,საკასაციო საჩივრის ფორმა
6,საკასაციო შესაგებლის ფორმა


სასამართლო ფორმები ადმინისტრაციულ საქმეზე


1,სარჩელის ფორმა
2,შესაგებლის ფორმა
3,სააპელაციო საჩივრის ფორმა
4,სააპელაციო შესაგებლის ფორმა
5,საკასაციო საჩივრის ფორმა
6,საკასაციო შესაგებლის ფორმა


სარჩელის,პასუხისა (შესაგებლისა) და საჩივრის ფორმათა ელექტრონულ ფორმატში შევსების ინსტრუქცია


თქვენ შეგიძლიათ სარჩელის, პასუხისა (შესაგებლისა) და საჩივრის ფორმათა გადმოწერა თქვენს პერსონალურ კომპიუტერში მყარ დისკზე ან პირდაპირ გახსნა და მათში მოცემული რეკვიზიტების მიხედვით ელექტრონულ ფორმატში ჩაბეჭდვა.

გაითვალისწინეთ ის გარემოება, რომ ელექტრონულ ფორმატში ჩაბეჭდვა შესაძლებელია მინიმუმ Microsoft word 2003-ში.

თქვენ უფლება არ გაქვთ შეცვალოთ რეკვიზიტები ანდა განახორციელოთ სხვა ოპერაცია, რაც გამოიწვევს არსებული დოკუმენტის ფორმატის შეცვლას, ვინაიდან სარჩელი, პასუხი (შესაგებელი) და საჩივარი სასამართლოს უნდა წარედგინოს სწორედ იმ სახით, როგორი სახითაცაა მოცემული (დამტკიცებული).

თუ მოსარჩელე, მოპასუხე, წარმომადგენელი, საკონტაქტო პირი ან სასამართლოში დასაბარებელი პირი რამდენიმეა, თქვენ შეგიძლიათ მთლიანად მონიშნოთ მოსარჩელის, მოპასუხის ან სხვა პირის მხოლოდ რეკვიზიტის გრაფა და დააკოპიროთ იგი შეუზღუდავად, სპეციალური მონიშვნის ადგილას ([ ]).

ელექტრონულ ფორმატში ჩაბეჭდვა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ იმ ადგილიდან, სადაც სპეციალური მონიშვნაა (I).