მედიატორთა ერთიან რეესტრში კანდიდატთა რეგისტრაცია
დეკემბერი 2, 2019

მედიატორთა ერთიან რეესტრში კანდიდატთა რეგისტრაცია

„მედიატორთა ერთიან რეესტრში კანდიდატთა რეგისტრაციის თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 29 ნოემბრის №1/300 გადაწყვეტილებით მედიატორთა ერთიან რეესტრში დარეგისტრირდა 55 კანდიდატი, ხოლო 15 კანდიდატს უარი ეთქვა მედიატორთა ერთიან რეესტრში რეგისტრაციაზე „მედიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ მოთხოვნებთან შეუსაბამობის საფუძვლით. იხ. დანართი