ხაშურის რაიონული სასამართლო

მის: ქ. ხაშური, კოსტავას ქ. 15

ტელ: 0 (368) 24 22 39; 24 26 97

ხაშურის გაერთიანებული რაიონული სასამართლო ამოქმედდა 2007 წლის 1 მაისიდან.

ხაშურის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება ხაშურის, ქარელისა და თიღვის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

რაიონული სასამართლოს შემადგენლობაში 3 მოსამართლეა, აგრეთვე 1 მაგისტრატი მოსამართლე, რომელიც უფლებამოსილებას ახორციელებს ქარელის მუნიციპალიტეტში.


ხაშურის რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 22 საშტატო ერთეულით.