ინფორმაცია
დეკემბერი 28, 2020

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქვეყნდება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი „რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 16 ივნისის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

შენიშვნები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: t.getsadze@hcoj.gov.ge

დადგენილების პროექტი