ინფორმაცია
ოქტომბერი 11, 2020

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქვეყნდება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი „თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა და სისხლის სამართლის საქმეთა პალატებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 11 აგვისტოს №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

შენიშვნები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: t.getsadze@hcoj.gov.ge

დადგენილების პროექტი