ინფორმაცია
ივლისი 31, 2020

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქვეყნდება „ბავშვზე მორგებული სარჩელისა და უწყების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ და „ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში მოსამართლის სპეციალიზაციის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილებების პროექტები. შენიშვნები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფორმის მისამართზე: t.getsadze@hcoj.gov.ge

დადგენილების პროექტი (1)

დანართი 1

დანართი 2

დადგენილების პროექტი (2)