სამსახური იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის თანამშრომლები არიან საჯარო მოსამსახურეები, რომლებიც იყოფიან სახელმწიფო მოხელეებად და დამხმარე მოსამსახურეებად.
მოხელე არის პირი, რომელიც ინიშნება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობაზე.
დამხმარე მოსამსახურე არის ტექნიკური მუშაკი, რომელიც შრომითი ხელშეკრულებით მიიღება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შტატით გათვალისწინებულ დამხმარე მოსამსახურის თანამდებობაზე.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის მოხელის და დამხმარე მოსამსახურის თანამდებობრივ სარგოებსა და თანამდებობათა დასახელებებს განსაზღვრავს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შტატგარეშე მოსამსახურე არის პირი, რომელიც დანიშვნით ან შრომითი ხელშეკრულებით გარკვეული ვადით მიიღება სამსახურში არამუდმივ ამოცანათა შესასრულებლად.