გორის რაიონული სასამართლო

მის: ქ. გორი, ს. ჯორბენაძის ქ. 30

ტელ: 0 (370) 27 31 58; 27 26 78 (fax)

www.gori.court.gov.ge

გორის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება თვითმმართველი ქალაქის - გორის, გორისა და კასპის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით, აგრეთვე "დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის შექმნის შესახებ" საქართველოს პარლამენტის 2007 წლის 8 მაისის დადგენილებით შექმნილი დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის (გარდა ახალგორისა და თიღვის მუნიციპალიტეტებისა) ტერიტორიით."

სასამართლოს შემადგენლობაში 8 მოსამართლეა, აქედან სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში-4, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში-1 და ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში-1 მოსამართლეა. აგრეთვე 1 მაგისტრატი მოსამართლე, რომელიც უფლებამოსილებას ახორციელებს კასპის მუნიციპალიტეტში.


მაგისტრატი მოსამართლის სამოქმედო ტერიტორია განსაზღვრულია კასპის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრებით.

გორის რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 39 საშტატო ერთეულით.