ფოთის საქალაქო სასამართლო

მის: ქ. ფოთი, აღმაშენებლის ქ. 3

ტელ: 0 (493) 22 08 30


ფოთის საქალაქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ადმინისტრაციული საზღვრებით.

სასამართლოს შემადგენლობაში 2 მოსამართლეა. აგრეთვე 1 მაგისტრატი მოსამართლე, რომელიც უფლებამოსილებას ახორციელბს ხობის მუნიციპალიტეტში.

ფოთის საქალაქო სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 21 საშტატო ერთეულით.