ბათუმის საქალაქო სასამართლო

მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. #30

ტელ.: 0 (422) 27 97 33; 27 97 75; 27 97 34 (fax)

www.batumi.court.gov.ge

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრებით.

ბათუმის საქალაქოს შემადგენლობაში 12 მოსამართლეა. სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში-4, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში-5, ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში-2 მოსამართლე. ამასთან, ბათუმის საქალაქო სასამართლოს შემადგენლობაშია 1 მაგისტრატი მოსამართლე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში.


ბათუმის საქალაქო სასამართლოს აპარატის შემადგენლობა განისაზღვრება 48 საშტატო ერთეულით.