სამართლებრივი და მატერიალური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი