ამბროლაურის რაიონული სასამართლო

მის: ამბროლაური, კოსტავას ქ. 13

ტელ: 0 (439) 22 16 74
22 16 76

ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება თვითმმართველი ქალაქის - ამბროლაურის, ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობაში 1 მოსამართლეა, აგრეთვე 1 მაგისტრატი მოსამართლე, რომლებიც უფლებამოსილებას ახორციელებს ონის მუნიციპალიტეტებში.

ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს აპარატის შემადგენლობა განისაზღვრება 9 საშტატო ერთეულით.