ამბროლაურის რაიონული სასამართლო

გურამ გოცირიძე (თავმჯდომარე)