ახალქალაქის რაიონული სასამართლო

მის: ქ. ახალქალაქი, მაშტოცის ქ. 110

ტელ: 0 (362) 22 26 85

ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

სასამართლოს შემადგენლობაში 2 მოსამართლეა, აქედან 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას ახორციელებს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში.

ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს აპარატის შემადგენლობა განისაზღვრება 21 საშტატო ერთეულით.