საერთაშორისო თანამშრომლობისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ხარისხის მართვის დეპარტამენტის შემადგენლობაშია საერთაშორისო თანამშრომლობის სამმართველო, ხარისხის მართვისა და რეფორმების სამმართველო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური.

დეპარტამენტის ფუნქციებია: ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კომპეტენციის ფარგლებში წინადადებათა შემუშავება უცხო სახელმწიფოს შესაბამის ორგანოსთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დამყარება და შემდგომ წარმართვა; სასამართლო რეფორმების განხორციელების ხელშეწყობა, სათანადო რეკომენდაციების და წინადადებების შემუსავება; უცხო ქვეყნების სათანადო პრაქტიკის მოძიება და შესწავლა; სასამართლო საქმისწარმოების ფორმების შემუშავება, წინადადებების მომზადება სასამართლო ადმინისტრირების საკითხებზე; საერთო სასამართლოების სისტემის საქმიანობის ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა და სტანდარტების შემუშავება; ხარისხის ჯგუფის შექმნა და მისი საქმიანობის კოორდინაცია; საერთო სასამართლოების სისტემის საქმიანობის აუდიტი; თვისობრივი და რაოდენობრივი კვლევების ჩატარება; სააერთო სასამართლოების მომსახურებით მოქალაქეთა კმაყოფილების დონის შესწავლა და კვლევის ჩატარება, შესაბამისი ანგარიშის მომზადება და რეკომენდაციების მომზადება შემდგომში სრულყოფის მიზნით; საზოგადოების ინფორმირება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების გადასაწყვეტად განხორციელებული ღონისძიებების თაობაზე და საერთო სასამართლოებში მიმდინარე მოვლენების საზოგადოების წინაშე ობიექტურად წარმოჩენა.