საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს უცხო სახელმწიფოების შესაბამის ორგანოებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და საქართველოში მათ წარმომადგენლობებთან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ურთიერთობის დამყარებას და მის შემდგომ წარმართვას; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე ამზადებს ანგარიშებს და წარადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე; უზრუნველყოფს წინადადებების შემუშავებას საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე; ხელს უწყობს სასამართლო რეფორმის განხორციელებას და ამ კუთხით შეიმუშავებს სათანადო რეკომენდაციებს და წინადადებებს; მონაწილეობს ეროვნული სამოქმედო გეგმების შექმნისა და იმპლემენტაციის პროცესში; იკვლევს საერთაშორისო, რეგიონული და ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ ანგარიშებს და ახორციელებს კანონით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.