სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტი

სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტის ფუნქციებია:

საერთო სასამართლოებში საქმეთა ნაკადის მართვასთან დაკავშირებულ ინფორმაციის შესწავლა; სასამართლო საქმისწარმოების ფორმების შემუშავება; მოსამართლეთა დატვირთულობის დადგენისა და სასამართლოში მოსამართლეთა საჭირო რაოდენობის განსაზღვრისა და საერთო სასამართლოებში საქმეთა ნაკადის მართვის თაობაზე ინფორმაციის მიღების მიზნით სასამართლო სტატისტიკის მასალების ანალიტიკური დამუშავებისა და განზოგადების უზრუნველყოფა; საპროცესო ვადების დაცვის თაობაზე და საქმეთა განხილვის გაჭიანურების მიზეზებთან დაკავშირებით რაიონული (საქალაქო) სასამართლოებიდან გადმოგზავნილ მასალების შესწავლა და მათი განზოგადება; საერთო სასამართლოების სისტემის საქმიანობის ხარისხობრივი მაჩვენებლებს განსაზღვრა და საერთო სასამართლოების სისტების საქმიანობის ხარისხის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმება; საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის ფუნქციონირების ზედამხედველობა, მისი დახვეწის მიზნით რეკომენდაციების მომზადება და სხვა.