კონსულტანტი - გიორგი სვიანაძე

პირადი ინფორმაცია

დაიბადა 1988 წლის 12 სექტემბერს, რუსეთში.

განათლება

2005 წელს დაამთავრა ქ. გორის მე-2 საშუალო სკოლა.

2006-2010 წლებში სწავლობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სადაც მიენიჭა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი სამართლამცოდნეობის სპეციალობით.

2010-2012 წლებში სწავლობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სადაც მიენიჭა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი სისხლის სამართლის სპეციალობით.

2014 წლიდან დღემდე არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი.

სამუშაო გამოცდილება

2009 - 2010 - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის სტაჟიორი.

2011 – 2012 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, წამყვანი სპეციალისტი.
2012 – 2014 - სსიპ პრობაციის ეროვნული სააგენტო, პრობაციის ოფიცერი.

2014 – 2015 - თბილისის საქალაქო სასამართლო, თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტი.

2015-2016 - თბილისის საქალაქო სასამართლო, თავმჯდომარის ბიუროს უფროსი კონსუტანტი.

05.05.2016 – 16.06.2017 - თბილისის საქალაქო სასამართლო, ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების სამსახურის კონსულტანტი.

16.06.2017 – 20.03.2018 - თბილისის საქალაქო სასამართლო, სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლის თანაშემწე.

05.10.2017 - დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის - ასისტენტი.

20.03.2018 - დღემდე - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის კონსუტანტი.

პროფესიული განვითარება/სასწავლო კურსები

2011 წელს წარმატებით ჩააბარა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საკვალიფიკაციო გამოცდა, საერთო სპეციალიზაციით.

2014 წელს წარმატებით ჩააბარა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციაში.

სტატიის ავტორი ,,ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში” - სამეცნიერო ჟურნალი თემიდა.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,ხელისუფლება და საზოგადოება" - კონფერენციაზე მომხსენებელი თემით: მედიის როლი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ მართლმსაჯულების განხორცილების პროცესში"

სტატიის ავტორი ,, მოსამართლეთა წარმომადგენლობა საქართველოს სასამართლო სისტემის რეფორმის პროცესში” სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება” 2016 წელი;

სტატიის ავტორი ,,დოკუმენტის ან ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებული სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი“ ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი“. N3. 2017 წელი.

აგრეთვე გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სხვადასხვა კურსი და ტრენინგი.