დამოუკიდებელი ინსპექტორის აპარატი

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის ფუნქციებია:

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ ნორმატიული აქტების საფუძველზე დისციპლინური სამართალწარმოების განხორციელება; დისციპლინური გადაცდომის ფაქტებთან დაკავშირებით დოკუმენტების პროექტების მომზადება; დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული სხდომების მოწვევის ორგანიზება; სასამართლო ეთიკისა და მოსამართლეთა დისციპლინური დევნის საკითხებზე საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა და შესაბამისი წინადადებების წარდგენა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ განხორციელებული დისციპლინური სამართალწარმოების სტატისტიკის წარმოება, მის განზოგადების უზრუნველყოფა და სხვა.